Profielen

Profiel Raad van Toezicht

Het lid van de raad van toezicht:

 • onderschrijft de statuten van de stichting;
 • voldoet aan het gestelde in de statuten en bestuursreglementen
 • heeft geen strafblad dat het functioneren als lid van de raad van toezicht in de weg staat;
 • is integer en meldt vooraf alle feiten die van belang of invloed zouden kunnen zijn;
 • is in staat inhoud te geven aan het begrip 'toezicht houden' en kan derhalve binnen het beleid de hoofdlijnen onderscheiden;
 • heeft geen zitting in commissies of werkgroepen van de stichting;
 • heeft en houdt voldoende afstand van het bestuur en zijn leden om op een goede wijze de functie van toezichthouder te kunnen uitoefenen;
 • bemoeit zich niet met de dagelijkse gang van zaken omdat dat aan het bestuur is;
 • heeft de bevoegdheid om binnen de raad te wijzen op, indien van toepassing, een onvoldoende functionerend bestuur en/of bestuurslid en daar naar te handelen;
 • heeft de bevoegdheid een onvoldoende functionerend bestuur en/of bestuurslid gemotiveerd voor te dragen voor ontslag en zo nodig daartoe te besluiten en daarvoor verantwoording af te leggen aan de vergadering van deelnemers;
 • heeft de beschikking over een netwerk dat voor de stichting van belang is;
 • is in staat relevante maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar de stichting;
 • beschikt over representatieve en communicatieve eigenschappen;
 • heeft kennis van de branche en de ontwikkelingen daarbinnen;
 • beschikt over voldoende tijd om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen;
 • neemt ontslag als hij niet meer aan dit profiel of statuten voldoet of als een meerderheid van de deelnemers geen vertouwen in hem uitspreekt tijdens een vergadering van deelnemers;
 • bevestigt aan de voorzitter van deze raad aan dit profiel te zullen voldoen;
 • handelt naar dit profiel en ondertekent dit daarom met naam, datum en handtekening.

Profiel bestuur

De bestuurder

 • onderschrijft de doelstellingen van de stichting;
 • voldoet aan het gestelde in de statuten en bestuursreglementen
 • heeft geen strafblad dat het functioneren als bestuurslid in de weg staat;
 • is integer en meldt vooraf aan de voorzitter van de raad van toezicht alle feiten die van belang of invloed zouden kunnen zijn;
 • is in staat inhoud te geven aan het begrip 'besturen' en kan derhalve binnen het beleid de hoofdlijnen onderscheiden;
 • heeft de beschikking over een netwerk dat voor de stichting van belang is;
 • is in staat relevante maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en te vertalen naar de stichting;
 • is in staat beleidsbeslissingen te nemen en zo nodig keuzes te maken;
 • beschikt over representatieve en communicatieve eigenschappen;
 • heeft kennis van de branche en de ontwikkelingen daarbinnen;
 • beschikt over voldoende tijd om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen;
 • onderschrijft de invulling van taken zoals is omschreven in de bestuursreglementen;
 • neemt ontslag of kan ontslagen worden door de raad van toezicht als hij niet meer aan dit profiel, statuten of bestuursbesluit voldoet of als de raad van toezicht, met of zonder advies van de vergadering van deelnemers, het vertrouwen op zegt;
 • bevestigt aan de voorzitter van de raad van toezicht aan dit profiel te voldoen;
 • handelt naar dit profiel en ondertekent dit daarom met naam, datum en handtekening.

Profiel Commissie Evenementen


Algemene taakomschrijving:

De commissie zal handelen naar de statuten, bestuursreglementen en bestuursbesluiten van de SZNH

Zij heeft de taak om bij te dragen aan het bereiken van de doelstellingen van SZNH.

Zij heeft de taak de samenwerking en kennisoverdracht tussen alle belanghebbende partijen, werkzaam in de zwembadbranche, te vergroten en uit te breiden.

Taken:

De commissie verdeelt de taken in onderling overleg.

Om de samenwerking en kennisoverdracht te realiseren zal de commissie bijeenkomsten organiseren. Zij maakt hiervoor een jaarplan.

Voorbeeld van zaken die in de jaarplanning kunnen komen:

 • Themadag zwembaden
 • Studiedag/deel op specialistisch onderwerp
 • Bezoek congres/beurs
 • Werkbezoek

Budget:

Waar nodig wordt een budget gevraagd aan het bestuur. De aanvraag zal vergezeld gaan van een degelijke onderbouwing en begroting.

Verantwoording:

De commissie legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting SZNH, inclusief de besteding van verkregen budgetten. De commissie zal het bestuur al dan niet op verzoek informeren en adviseren. De commissie maakt na afloop van een kalenderjaar een jaarverslag.