Privacyverklaring

Stichting Samenwerkende Zwembaden Noord Holland (SZNH) is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens:

Vestigingsadres: Raadhuislaan 8 1613KR Grootebroek
KVK-nummer: 59975520
www.sznh.nl
info@sznh.nl


Te verwerken gegevens:

De SZNH verwerkt persoonsgegevens van contactpersonen en deelnemers aan bijeenkomsten, workshops en cursussen.

Contactpersonen en deelnemers aan bijeenkomsten:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Deelnemers aan workshops en cursussen:

- Voor- en Achternaam

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Aanvullende gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt

Bewaren van persoonsgegevens:

De SZNH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De persoonsgegevens van contactpersonen worden bewaard tot het moment dat de contactpersoon wijzigt.

De gegevens van deelnemers aan bijeenkomsten worden in de verslagen bewaard en in het archief opgeslagen.

De gegevens van deelnemers aan workshops en cursussen worden tot het opheffen van de SZNH bewaard om gegevens uit het archief terug te kunnen halen als dat noodzakelijk is voor de betreffende persoon. Bijvoorbeeld bij het zoekraken van getuigschriften of bewijzen van deelname.

Het doel waarom wij uw gegevens verwerken:

We gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening.

- Het houden van contact met de contactpersoon

- Het organiseren van bijeenkomsten, workshops en cursussen

- Het afhandelen van de financiën

Delen van gegevens met derden:

De SZNH verstrekt geen persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon.

Beveiliging en bescherming:

De SZNH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sznh.nl.

Uw rechten:

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien.
Als het overzicht dat wij u verstrekken niet juist is, kunt u ons schriftelijk vragen de gegevens te wijzigen. U kunt bezwaar maken als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan wij hier beschrijven. Als u voor dit soort verzoeken contact met ons wilt opnemen kan dat met de contactgegevens uit deze privacyverklaring.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machinereadable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
De SZNH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen:

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden via de website van de SZNH bekend gemaakt.